Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Allmänt om EU-domstolen och arbetsuppgifterna

Domarnämnden har bl.a. till uppgift att bereda ärenden enligt lagen (2014:414) om nominering till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Domarnämnden söker nu en person som kan nomineras till domare i Europeiska unionens domstol.

Europeiska unionens domstol består av domstolen och tribunalen. Det är till domstolen en domare nu söks. Domstolen har sitt säte i Luxemburg och domstolens interna arbetsspråk är franska.

Domstolen prövar mål med anledning av begäran om förhandsavgörande från nationella domstolar, talan om fördragsbrott mot medlemsstaterna, talan om ogiltigförklaring av en rättsakt som antagits av unionens institutioner, organ eller byråer liksom talan om underlåtenhet av dess institutioner, organ eller byråer att vidta åtgärder, samt överklagande av tribunalens avgörande såvitt gäller rättsfrågor.

Domstolen är sammansatt av 28 domare och 11 generaladvokater. Generaladvokaterna bistår domstolen. De har till uppgift att opartiskt och oavhängigt avge ett juridiskt yttrande i de mål där domstolen beslutat att ett sådant förslag ska avges. Domarna och generaladvokaterna utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd efter hörande av en kommitté som ska avge yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva tjänsten.

 

Kvalifikationer m.m.

Domare i Europeiska unionens domstol utses bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som uppfyller nödvändiga villkor för utövande av de högsta domarämbetena i hemlandet eller är jurister med allmänt erkända kvalifikationer.

Du som söker tjänsten bör således tillhöra landets främsta jurister och svara mot synnerligen högt ställda krav avseende juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet. Du bör därutöver ha lång erfarenhet av högt kvalificerat juridiskt arbete samt förmåga att kommunicera på andra språk än svenska, i synnerhet franska, och att arbeta i en internationell miljö.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för nominering av domare till Europeiska unionens domstol. Kravprofilen hittar du via länken nedan. 

 

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Sökande ska även fylla i det CV som upprättats av den kommitté som ska avge yttrande om kandidaternas lämplighet. Blanketterna finns tillgängliga på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Varaktighet: Mandatperioden är sex år, nu aktuellt förordnade avser återstoden av den avgående domarens mandatperiod till och med den 6 oktober 2024. Möjlighet finns till förnyad mandatperiod.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse, tidigast oktober 2019
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Luxembourg
Land Luxembourg
Referensnummer 105-2018
Kontakt
  • Anna Falk, Departementsråd i Utrikesdepartementet, 08-405 24 65
  • Karin Sandahl, Kanslichef, Domarnämnden, 08-561 669 51
Publicerat 2018-10-25
Sista ansökningsdag 2018-11-25

Tillbaka till lediga jobb