Sundsvalls tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Lagmannen vid Sundsvalls tingsrätt är domstolschef och i den egenskapen också myndighetschef för Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall och för Rättshjälpsmyndigheten.

Som lagman och myndighetschef skapar du förutsättningar för att uppfylla verksamhetens mål inom givna ekonomiska ramar. Du leder arbetet genom att sätta mål, delegera och följa upp. Du lägger stor vikt vid kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du anser det betydelsefullt att följa förändringar i omvärlden och anpassa organisationen efter nya förutsättningar och krav. Du samverkar gärna i erfarenhetsutbyten med andra domstolschefer och aktörer i rättskedjan liksom inom ramen för Myndighetsnätverket i Västernorrland. Som chef företräder du arbetsgivaren i relation till medarbetare och arbetstagarorganisationer och verkar i allt för en god arbetsmiljö.

Kvalifikationer m.m.

En lagman ska svara mot högt ställda krav på yrkesskicklighet - såsom juridisk skicklighet, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift - samt självständighet, omdöme och samarbetsförmåga. Som myndighetschef ska lagmannen också ha en god administrativ förmåga samt intresse och förmåga att leda, fördela och utveckla domstolens och myndigheternas arbete. Förmågan att engagera domstolens och myndigheternas medarbetare är vidare av stor betydelse. Det är viktigt att en lagman och myndighetschef följer förändringar i omvärlden och inom organisationen samt har vilja och förmåga att finna lösningar att förändra och utveckla domstolens och myndigheternas verksamhet efter nya förutsättningar. Målmedvetenhet och personlig drivkraft är därför viktiga egenskaper. Lagmannen ska i alla avseenden verka för en hög kvalitet på det arbete som domstolen och myndigheterna utför.

Myndighetschefen ska också kunna och vilja utveckla domstolens och myndigheternas kommunikation med allmänheten, dvs. hur domstolen och myndigheterna bemöter de personer som kommer i kontakt med Sveriges Domstolar, utformningen av domar och beslut samt information till media och via webben.

Du som söker anställningen som lagman och myndighetschef ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.Om Sundsvalls tingsrätt, hyres- och arrendenämnden och Rättshjälpsmyndigheten

Sundsvalls tingsrätts domkrets omfattar Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Tingsrätten är också sjörättsdomstol. Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall handlägger ärenden från Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som hanterar frågor om rättshjälp enligt rättshjälpslagen och vissa återkrav till staten.

Sundsvalls tingsrätt är en mellanstor domstol centralt placerad i Sundsvall. Tingsrätten har gemensam chef, budget och administrativa funktioner samt gemensamma lokaler med Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall och Rättshjälpsmyndigheten. Det är sammanlagt 45 medarbetare på arbetsplatsen.

Tingsrätten är inte avdelnings- eller enhetsindelad. I tingsrättens dömande verksamhet tjänstgör som regel lagmannen, fem rådmän, tre tingsfiskaler, nio tingsnotarier och elva domstolshandläggare. De senare under delegerat chefskap av en handläggarchef. Även de båda hyresråden deltar i dömandet vid tingsrätten. Vanligen tjänstgör två av domstolshandläggarna huvudsakligen vid hyres- och arrendenämnden. Brottmålen bereds som regel av domstolshandläggarna självständigt under ansvar av en av rådmännen i egenskap av beredningsdomare.

De administrativa funktionerna för domstolen och myndigheterna är samlade i en stab direkt under lagmannen/myndighetschefen - som kan ledas av en chefsadministratör - samt i en säkerhets- och servicefunktion med fyra ordningsvakter som bl.a. svarar för den fasta säkerhetskontrollen, den gemensamma receptionen samt service och salsteknik. Funktionen leds av en samordnande ordningsvakt. Säkerhets- och trygghetsfrågorna har en hög prioritet.

Tingsrättens och de båda myndigheternas verksamhet kännetecknas av hög kvalitet, enhetlighet och snabb handläggning. Av regeringen uppställda verksamhetsmål uppfylls genomgående. Ett internt systematiskt utvecklingsarbete är initierat för att på ett effektivt samt för medarbetarna och allmänheten bra sätt implementera ett alltmer digitaliserat arbetssätt. Detta möjliggörs genom ett gott samarbete mellan samtliga medarbetare; oavsett yrkesroll och organisatorisk tillhörighet.

Sundsvall är en stor stad i en naturskön miljö mitt i Sverige. Staden har ett rikt utbud av service, kultur, idrott m.m. I Sundsvall finns ett flertal domstolar och statliga myndigheter. Kommunikationerna och vägnätet till staden är goda.Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök vis epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.


Obs! Förlängd ansökningstid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Den 1 juni 2020 eller enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 96-2019
Kontakt
  • Robert Schött, lagman och myndighetschef,, 070-304 68 15
  • Jessica Tancred, handläggarchef,, 060-18 67 57
Facklig företrädare
  • Vendela Enmarker (Saco-S), rådman,, 060-18 67 07
  • Jimmy Helgsten (ST), ordningsvakt,, 060-18 67 44
Publicerat 2019-11-14
Sista ansökningsdag 2020-01-12

Tillbaka till lediga jobb