Domarnämnden

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Allmänt om EU-domstolen och arbetsuppgifterna

Domarnämnden har bland annat till uppgift att bereda ärenden enligt lagen (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Domarnämnden söker nu en person som kan nomineras till domare i Europeiska unionens domstol.

Europeiska unionens domstol består av domstolen och tribunalen. Det är till domstolen en domare nu söks. Domstolen har sitt säte i Luxemburg och domstolens interna arbetsspråk är franska.

Domstolen prövar mål med anledning av begäran om förhandsavgörande från nationella domstolar, talan om fördragsbrott mot medlemsstaterna, talan om ogiltigförklaring av en rättsakt som antagits av unionens institutioner, organ eller byråer liksom talan om underlåtenhet av någon av unionens institutioner, organ eller byråer att vidta åtgärder samt överklaganden av tribunalens avgöranden såvitt gäller rättsfrågor.

Domstolen är sammansatt av 27 domare och 11 generaladvokater. Generaladvokaterna bistår domstolen. De har till uppgift att opartiskt och oavhängigt avge ett juridiskt yttrande i de mål där domstolen beslutat att ett sådant förslag ska avges. Domarna och generaladvokaterna utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd efter hörande av den kommitté som ska avge yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetet enligt artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Kvalifikationer m.m.

Domare i Europeiska unionens domstol utses bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som uppfyller nödvändiga villkor för utövande av de högsta domarämbetena i hemlandet eller är jurister med allmänt erkända kvalifikationer.

Du som söker ämbetet bör således tillhöra landets främsta jurister och svara mot synnerligen högt ställda krav avseende juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet. Du bör därutöver ha lång erfarenhet av högt kvalificerat juridiskt arbete samt förmåga att kommunicera på andra språk än svenska, i synnerhet franska, och att arbeta i en internationell miljö.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för nominering av domare till Europeiska unionens domstol. Kravprofilen hittar du via länken nedan.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Sökande ska även fylla i det engelska CV som upprättats av den kommitté som ska avge yttrande om kandidaternas lämplighet. Blanketterna finns tillgängliga via länkarna nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Varaktighet: Mandatperioden är sex år, oktober 2024–oktober 2030. Möjlighet finns till förnyad mandatperiod.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Kravprofil

Ansökningsblankett

Engelskt CV

Läs mer om Domarnämnden här.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Oktober 2024
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Luxembourg
Land Luxembourg
Referensnummer 147-2023
Kontakt
  • Jan Olsson, Departementsråd, Statsrådsberedningen, 08-4051063
  • Erika Odung, Kanslichef, Domarnämnden, 08-56166951
Publicerat 2023-10-24
Sista ansökningsdag 2023-11-26

Tillbaka till lediga jobb